ජනතාවට පොල් සම්බෝලයි බතුයි පවා කෑමට නොහැකි තත්වයක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *