ජනතාවගේ බෙල්ලට තොණ්ඩුව දාන බැංකුවලට එරෙහි රැල්ලට ව්‍යාපාරිකයින් පෙරමුණ ගනී

ජනතාවගේ බෙල්ලට තොණ්ඩුව දාන බැංකුවලට එරෙහි රැල්ලට ව්‍යාපාරිකයින් පෙරමුණ ගනී

මේ ඒ පිළිබඳව සිටුවර ජය බල ව්‍යාපාරික සහයෝගිතා සංවිධානයේ සභාපති නෙස්ලි රාජසේකර මහතාගේ අදහස්

One thought on “ජනතාවගේ බෙල්ලට තොණ්ඩුව දාන බැංකුවලට එරෙහි රැල්ලට ව්‍යාපාරිකයින් පෙරමුණ ගනී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *