චක‍්‍රලේඛය අහෝසිය

ප‍්‍රමාණවත් ඉන්ධන සැපයුමක් පවතින බැවින් වාහන වලට පමණක් ඉන්ධන ලබා දෙන ලෙස ඉන්ධන හල් වෙත නිකුත් කල චක‍්‍රලේකය අවලංගු කර ඇති බව ඛනිජ තෙල් අමාත්‍යාංශය ප‍්‍රකාශ කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *