ඞීසල්-පෙට‍්‍රල් මිල ඉහල ට —මිල ගණන් මෙන්න…

ඞීසල්-පෙට‍්‍රල් මිල ඉහල ට —මිල ගණන් මෙන්න…

සෑම මසකම 10 වැනිදා ක‍්‍රියාත්මක වන ඉන්ධන මිල සූත‍්‍රය අනුව අද මධ්‍යම රාත‍්‍රියේ සිට ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල ඉහල දමා තිබේ.

ඔක්ටේන් 92 පෙට‍්‍රල් ලීටරය රුපියල් 06කින්, ඔක්ටේන් 95 පෙට‍්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 08 කින්, සුපර් ඞීසල් ලීටරයක් රුපියල් 08 කින් මිල වැඩි කර ඇත.

මෙම මිල වැඩි කිරීමත් සමග ඔක්ටෙන් 92 පෙට‍්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 155ක්, ඔක්ටෙන් 95 පෙට‍්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 169ක්, සුපර් ඞීසල් ලීටරයක් රුපියල් 141ක් වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *