ගුරු මාරු ගැන අධ්‍යාපන ඇමති කිවුව දේ

දරුවන් මෙහෙයවන ගුරුවරුන්ට එරෙහිව

ගුරු මාරු ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඊට එරෙහිව දරුවන් මෙහෙයවන ගුරුවරුන්ට එරෙහිව දැඩි විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසනවා.  අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් ලබා දී ඇති ගුරු මාරු වීම් වලදී මාරු වීම් අවලංගු කර ගැනීම සඳහා ගුරුවරුන් පාසල් දරුවන් පොළඹ වන බවයි අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *