ගාල්ල යක්කලමුල්ලට නිවාස යෝජනා ක්‍රමයක් .

ඉන්දිය රජයෙන් රුපියල්  ලක්ෂ 120 ක වියදමින් 

ගාල්ල යක්කලමුල්ල ප්‍රා දේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තලංගහවත්ත ආදර්ශ ගම්මානයේ නව නිවාස 24ක් ඉදිකිරිම් ආරම්භ කිරිම මෙම මස 25 දින පෙ.ව.9.00  ඇමති වරුන්වන වජිර අබේවර්ධන,ගයන්ත කරුණාතිලක යන මහත්වරුන්ගේ මූලිකත්වයෙන් මුල්ගල තැබිමිට නියමිතව ඇත.එක් නිවාසයක් සකස් කරන්නට රුපියල් ලක්ෂ 05ක් මුදලක් වැය කරන්නට නියමිතව තිබේ.

ඉන්දියානු රජයේ ආධාර උපයෝගිකර ගනිමින් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මගින්,මෙම නව නිවාස ඉදිකිරිමට යෝජිත අතර ඒ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 120 ක මුදලක් වෙන්කර ඇතැයි, ගාල්ල දිස්ත්‍රික් නිවාස සංවර්ධන අධිකරියේ  දිස්ත්‍රික් කළමණාකාරු එස්.ඒ සේනානායක මහතා කීය. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *