ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැසිකිළි ව්‍යාපෘතියට අනුමැතිය නැතුව ජංජාලයක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *