ගවයා මස් කරද් දීම අල්ලයි.

ගවයා මස් කරද් දීම අල්ලයි.

ගාල්ල ඉමදුව පරගොඩ ප්‍රදේශයේ එල ගවයින් ගොවිපලකින් සොරකම් කරන ලද එල ගවයෙකු සමඟින් පුද්ගලයෙකු ගාල්ල කළුවැල්ල ප්‍රදේශයේ දී ඉමදුව පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. පසුගිය 13 දින එල ගවයනි 15 ක් පමණ සිටින මෙම ගොවිපලෙන් ගවයින් දෙදෙනෙකු අඩු වී ඇති බවට අදාළ ගොවිපල අයිතිකරු විසින් පොලිසියට පැමිණිලි කර ඇත. අදාල පැමිණිල්ල අනුව ක්‍රියාත්මක වු පොලිසිය 16 දින ගාල්ල කළුවැල්ල ප්‍රදේශයේ දී එක් ගවයෙකු සහ එක් සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

පොලිසිය ට ලැබුණු තොරතුරු අනුව අනිත් ගවයා මස් පිණිස ලබා දී ඇති අතර එසේ ලබාදුන් තවත් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු මේ වන විට හදුනා ගෙන ඇති අතර ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සදහා මේ වන විට පොලිස් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක බව ඉමදුව පොලිස් ස්ථානාධිපති පො.ප එච්.වී.කේ උපුල් කුමාර මහතා පවසයි. මෙම වැටලීම සදහා පොගප පක්ෂමන් ඩයස්, පො.සැ. 54802 ධනවංශ යන අය සහභාගී වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *