ගම්පහ සණස මූල්‍ය අර්බුදය ගැන අමාත්‍ය ලසන්තගේ අවධානය.

ගම්පහ සණස මූල්‍ය අර්බුදය ගැන අමාත්‍ය ලසන්තගේ අවධානය.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සණස බැංකු අතුරින් මූල්‍ය අර්බුදයට පත්ව ඇති සහ මූල්‍ය වංචා සිදුව ඇති ආයතන පිළිබඳව සොයා බැලීමට සමූපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන හා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා තීරණය කොට ඇත.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පවතින සණස සමිති 426 අතුරින් සමිති 23 ක් කඩා වැටීමකට ලක්ව ඇති බැවින් සණස තැන්පත් කරුවන් සහ එහි සාමාජිකයින්ගේ ඉල්ලීම මත අමාත්‍ය වරයා මෙවන් පියවරක් ගෙන තිබේ.

ගම්පහ සණස නගර බැංකුව ඇතුළු සණස බැංකු කිහිපයක මූල්‍ය වංචා සිදුව ඇති අතර තවත් සණස බැංකු කිහිපයකට , තැන්පත් කරුවන් වෙත තැන්පත් මුදල් ගෙවීමට නොහැකිවීම මත මේ වන විට තැන්පත්කරුවන් විශාල පිරිසක් කර කියාගත නොහැකි තත්ත්වයකට පත්ව සිටීම සම්බන්ධයෙන් සණස තැන්පත් කරුවන් සහ එහි සාමාජිකයින් ලසන්ත අලගියවන්න මහතා හමුවී පවතින තත්ත්වය පෙන්වාදී තිබේ.

මේ අනුව දැනට මූල්‍ය අර්බුදයට ලක්ව ඇති සහ මූල්‍ය වංචා සිදුව ඇති සණස බැංකු 23 හි තොරතුරු කඩිනමින් තමා වෙත ලබාදෙන ලෙසට, බස්නාහිර පළාත් සමූපාකාර කොමසාරිස් රුවිනී විජේවික්‍රම මහත්මිය වෙත රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා විසින් දැනුම් දී ඇත.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සණස බැංකු කිහිපයක සිදුව ඇති මූල්‍ය වංචා සහ මුදල් ආපසු ගෙවීමට නොහැකිවීම මත තැන්පත් කරුවන් දහස් ගණනක් ජීවත්වීමට නොහැකි තත්ත්වයකට පත්ව සිටීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරයා විශේෂ අවධානය යොමුව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *