ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත සිසු දරුවන් ජපානයෙන් පහසුකමි–රුපියල් මිලියන 22ක ආධාර

  •  ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත සිසු දරුවන් ජපානයෙන් පහසුකමි–රුපියල් මිලියන 22ක ආධාර

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත සිසු දරුවන් සදහා පාසලක් ඉදිකිරීම පිනිස
ජපන් රජය මගින් රුපියල් මිලියන 22 ආධාරයක් ප්‍රදානය කිරීම වෙනුවෙන් වු ගිවිසුම
අත්සන් තැබීම අද ජපන් තානාපති කෙන්ඉව් සුගනුමා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගම්පහදී සිදුකෙරිණි.

ජපන් රජයේ බිම් මට්ටමේ මානව ආරක්ෂණය සදහාවු ආධාරයක් වන මෙම ව්‍යාපෘතිය
සර්වෝදය සුසිත සුවසෙත සංගමය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන බවත් මේ යටතේ
විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත සිසු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික කටයුතු දියුනු කිරීම සහ
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුනු කිරීම ඇතුලුව ගෘහභාණ්ඩ සහිත නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කෙරෙන බවත් මෙහිදී ජපන් තානාපති වරයා පැවසීය.

මෙහිදී ජපන් රජය වෙනුවෙන් ජපන් තානාපති කෙන්ඉව් සුගනුමා මහතාද ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් සුසිත සුවසෙත පාසලේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ මෙත්තාන්ද ධර්මරත්න මහතාද ගිවිසුමට අත්සන් තැබුහ.

මෙම අවස්ථාවට සුසිත සුවසෙත පාසලේ විදුහල්පතිනී දේවිකා ප්‍රියංගනී මහත්මිය ආචාර් මණ්ඩලය ඇතුලු සිසු දරුවන්ද එක්ව සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *