ගම්පහ ජනතාව අද කදිම පාඩමක් උගන්වයි

ගම්පහ ඡන්ද ප්‍රතිශතය සියයට 68 යි

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී 68% ක ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ප්‍රකාශ වී ඇති බව ගම්පහ ප්‍රධාන තේරීම් භාර නිලධාරී සුනිල් ජයලත් මහතා ප්‍රකාශ කරනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *