ගම්පහින් දියවන්නාවට යන විප්ලවීය තීරණය

ගම්පහින් දියවන්නාවට යන විප්ලවීය තීරණය

ඇය විප්ලවීය තීරණයක් ගත්තා. අරමුණ පැහැදිලිය. වැඩපිළිවෙළ පුළුල්. දුර දක්නා නුවණ. මේ සියල්ල නිසා අපේ ජන බල පක්ෂයටද ඇය යෝධ ශක්තියක් වී හමාරයි.

නරඹන්න මෙම කෙටි වීඩියෝ වැඩසටහන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *