ගංවතුර ට ලබාදුන් ජලබෝතල් තොගයක් හංගලා .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *