කොලඹ, ගම්පහ සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක සදහා ඇඳිරි නීතිය අඟහරුවාදා පෙරවරු 6.00 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත

කොලඹ, ගම්පහ සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක සදහා ඇඳිරි නීතිය අඟහරුවාදා පෙරවරු 6.00 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත

සදුදා පෙරවරු හයට ඉවත් කිරීමට නියමිතව ඇති ඇඳිරි නීතිය දීර්ඝ කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව කොලඹ, ගම්පහ සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක සදහා ඇඳිරි නීතිය අඟහරුවාදා පෙරවරු 6.00 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත. නැවතත් එම ප්‍රදේශවලට එදිනම පස්වරු 02.00 ඇදිරි නීතිය පැනවීමට නියමිත බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය කියයි.

දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවලට පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය සදුදා පෙරවරු 06.00 ඉවත් කර එදිනම පස්වරු 02.00 නැවතත් පනවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *