කොරෝනා වැලදුනු ලාංකිකයාගේ පවුල පිටින්ම නිවසේදීම නිරෝධායනය කෙරේ.. සති දෙකක් නිවස තුල

කොරෝනා වැලදුනු ලාංකිකයාගේ පවුල පිටින්ම නිවසේදීම නිරෝධායනය කෙරේ.. සති දෙකක් නිවස තුල

කොළඹ ජාතික උණ රෝහල රෝහලේ රඳවා රතිකාර කරන කොරෝනා වැළඳුණු ශ්‍රී ලාංකිකයාගේ පවුලේ සියලු සාමාජිකයන් නිරෝධයනට ලක් කිරීමට පියවරගෙන ඇත.

ඔවුන් සියළු දෙනා ඔවුන්ගේ නිවසේදීම නිරෝදායනය කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව එම පවුලේ සාමාජිකයන්ට දින 14ක කාලයක් නිවසින් එළියට බැසීමට නොහැකි වනු ඇත.

රෝගය වැලදුනු ශ්‍රී ලාංකිකයා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචි අය බව හෙළි වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *