කිලිනොච්චියේ කොටි සොහොන් බිමක් හදන්න ලක්ෂ 40ක් වෙන්කරලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *