කිරි කළයට ගොම දමන මාධ්‍යවේදියකු නමින් පෙනී සිටින පුද්ගලයාට එරෙහිව වහා නැගී සිටින්න

කිරි කළයට ගොම දමන මාධ්‍යවේදියකු නමින් පෙනී සිටින පුද්ගලයාට එරෙහිව වහා නැගී සිටින්න

මාධ්‍ය සදාචාර වලට එරෙහිව කටයුතු කරන පුද්ගලයාට එරෙහිව ගම්පහ මාධ්‍යවේදී නැගී සිටී

මාධ්‍ය සදාචාර වලට එරෙහිව කටයුතු කරන මාධ්‍යවේදියකු යැයි කියාගන්නා පුද්ගලයෙකු නිසා අද ගම්පහ ප්‍රදේශයේ මාධ්‍යවේදීන් හා රජයේ නිලධාරීන් ද බලවත් අපහසුතාවයට පත්වී ඇතැයි ද ඒ පිළිබඳව අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් සිදුකරන ලෙස වැඩ බලන පොලිස්පතිරයාගෙන් ගමිපහ මාධ්‍ය එකමුතුවේ කැඳවුම්කරු වාරණ ආනන්ද ජාගොඩ මහතා ඉල්ලා සිටියි.

ඔහු සඳහන් කරන්නේ මෙම පුද්ගලයා නිසා මේ වන විටත් සෞඛ්‍ය අංශ; පොලිස් නිලධාරීන් ද බලවත් අපහසුතාවයට පත්වී ඇතැයි ද එම නිසා එය මාධ්‍යවේදීන්ට ද ලැජ්ජාවට කරුණක් බව මාධ්‍යවේදීන්ගේ විශ්වාසය බවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *