කැබිනට් රැස්වීමේදී ඇමතිවරුන්ට ජංගම දුරකතන තහනම් – ජනපති

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *