කැබිනට් මණ්ඩලයේ නම් කිහිපයක් ජනාධිපති විසින් කපා දමයි????

කැබිනට් මණ්ඩලයේ නම් කිහිපයක් ජනාධිපති විසින් කපා දමයි????

ජනාධිපතිවරයා වෙත එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ කැබිනට් මණ්ඩලයේ නම් කිහිපයක් ජනාධිපතිවරයා විසින් කපා දමා ඇති බව වාර්තා වේ.

සරත් ෆොන්සේකා ඒ එච් එම් පවුසි පියසේන ගමගේ රංගෙබණ්ඩාර විජිතමුණි සොයිසා යන නම් ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉවත් කර ඇති බවද යන නම් එසේ ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉවත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *