කාන්තාවන්ට උඩු කය නිරුවත්ව ප්‍රසිදධියේ පිහිනීමට අවසර

කාන්තාවන්ට පොදු පිහිනුම් තටාකවල උඩු කය නිරුවත්ව පිහිනීම සඳහා පැවති තහනම ඉවත් කිරීමට පක්ෂව ස්පාඤ්ඤයේ බාර්සිලෝනා නගරය ආසන්නයේ පිහිටි ගම්මානයක කාන්තාවන් සිය ඡන්දය ලබා දී තිබෙනවා

කැටලන් ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඡන්දය සංවිධානය කරනු ලැබු  මෙම ඡන්දයේදී L’Ametlla del Vallès ගම්මානයේ කාන්තාවන් 379 දෙනෙක්ගෙන් පක්ෂව 61% ක් ඡන්දය ලබා දී ඇති අතර, එයට විරුද්ධ වී ඇත්තේ 39%ක්.

ඡන්ද ප්‍රතිඵලය අනුව වෙනස් වන නීතිය වයස අවුරුදු 16 සහ එයට වැඩි කාන්තාවන් සඳහා බලපැවැත්වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *