කළු ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළයයිද??? අවදානයෙන් පසුවන්න

කළු ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළයයිද??? අවදානයෙන් පසුවන්න

රත්නපුර සහ මිල්ලකන්ද ප්‍රදේශවල ජනතාව පවතින වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළයාම පිළිබඳ අවදානයෙන් පසුවන්නැයි ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය දැනුම්දී තිබේ.

මේ හේතුවෙන් කළු ගඟ ආශ්‍රිත පහත්බිම්වල ජීවත්වන ජනතාව වඩාත් කල්පනාකාරී වන ලෙස එම දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *