කළගුණ දැක්ම

කළගුණ දැක්ම

යහපත් මිනිසාගේ චරිත ලක්ෂණයකි. කළගුණ සැලකීම සිදුකල කම්බි කොටුවෙන් බිහිවූ යහපත් මිනිසා අන් කවුරුත් නොව ඩුලිප් විජේසේකරයන්ය. බලන්න ඒ මොනවාද? කියා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *