කරු ජයසූරිය නෑ.. නියෝජ්‍ය කතානායක මුලසුනේ…පාර්ලිමේන්තුව 23වන දින දක්වා කල් දමයි

.. කරු ජයසූරිය නෑ.. නියෝජ්‍ය කතානායක මුලසුනේ…පාර්ලිමේන්තුව 23වන දින දක්වා කල් දමයි

පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙයි.. කරු ජයසූරිය නෑ.. නියෝජ්‍ය කතානායක මුලසුනේ…
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආරම්භ විය.

කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා මූලාසනයට නොපැමිණි අතර නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා විසින් සභාවේ මුලසුන දැරීය.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු කාරක සභාවක් පත් කර ගන්නා ලෙස ඔහු ඔහු දැන්වීය.

පාර්ලිමේන්තුව 23වන දින දක්වා කල් දමනු ලැබීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *