කම්බි කොටුවෙි දේශපාලනය ඉදිරියට ගෙන යාමට දුලිප් විජේසේකර ජනතාව ට

කම්බි කොටුවෙි දේශපාලනය ඉදිරියට ගෙන යාමට දුලිප් විජේසේකර තමන්ට දෙන්නැයි ජනතාව ඉල්ලා සිටියා අන්තිමේදී එම ඉල්ලීම ඉටු වුනා. ඔහු ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ට රට ගොඩනැගීමට පාර්ලිමෙින්තුවෙි සිටිය යුතු පුද්ගලයකු බවයි. ජනතා මතය.

ඔහු එදා තම ආදරණීය ජනතාව ගෙන් අපූරු ඉල්ලීමක් කළා. ජනතාව ඒ ඉල්ලීම ඉටු කළේ රට ගැන හිතලයි. යළිත් ඒ ඉල්ලීම ජනතාව ඉටුකරනු ඇති.මොකද? ඔහු ජනතාවගේ ආදරණීය නායකයෙකු විමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *