කබලෙන් ලිපට වැටුණු ගුරු ගුරුවරියන් ට පිහිට වූ ඉන්දික අනුරුද්ධ

කබලෙන් ලිපට වැටුණු ගුරු ගුරුවරියන් ට පිහිට වූ ඉන්දික අනුරුද්ධ

නිවාස කියන්නේ මිනිසාගේ මූලික අයිතිවාසිකමක්. පැවති සෑම රජයක්ම රටේ නිවාස ප්‍රශ්නය විසඳීම සඳහා විවිධ ද වැඩසටහන් ආරම්භ කර තිබුණා.රාජ්‍ය සේවය රටේ පැවැත්මෙි කොඳුනාරටියයි. ඒ නිසාම එම සේවයේ නිවාස නොමැති අය සඳහා නිවාස ලබාදීම රජයේ යුතුකමක්..

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු නිවාස නොමැති ගුරු ගුරුවරියන් සඳහා නිවාස ලබාදීම ඉතා වැදගත් වනවා. ඔවුන්ගේ මානසික මට්ටම ඉහළ තලයේ රැඳී නොසිටියහොත් දරු දැරියන්ගේ අධ්‍යාපනයට එමගින් බලපෑම් ඇතිවිය හැකියි.

ඔවුන් සඳහා නිට්ටඹුව රන්පොකුණගම ප්‍රදේශයේ ආරම්භවු ගුරු ගම්මානයක් සැලසුම් කර තිබුණා.හිටපු නිවාස අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඔවුන්ට නිවාස ලබා දීමට කටයුතු කරන බව ප්‍රකාශ කලත් ඔවුන්ගේ එම නිවාස සිහිනය ඉටු වූයේ නැහැ.

කබලෙන් ලිපට වැටුණු ඔවුන්ට අවසානයේ පිහිට වූයේ තරුණ දේශපාලඥයකු වන හිටපු නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතායි. මේ ඒ පිළිබඳව සැකසූ වීඩියෝ විශේෂාංගයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *