කථානායක හිටගෙන වැඩ-පාර්ලිමේන්තුව කල් තබයි


කථානායක හිටගෙන වැඩ-පාර්ලිමේන්තුව කල් තබයි

පාර්ලිමේන්තුව ලබන 19 වනදා දක්වා කල් තබා තිබේ.

මීට සුළුවේලාවකට පෙර කථානායකවරයා විසින් මේ බව පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය තුළදී නිවේදනය කළේය.

අද පාර්ලිමේන්තුව කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වුයේ අණ්ඩුපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විරෝධතාවය මැද දීය.

දැඩි පොලිස් ආරක්ෂාව මැද කථානායකවරායා පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය තුළට පැමිණි අතර කථානායකවරයා පැමිණේන අවස්ථාවේදී කථායකවරයාගේ අසුනද අදාළ ස්ථායේ දක්නට නොලැබුණි.

අද දෙරණ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *