කතරගම අවසාන ඇසල පෙරහැර අද

ඓතිහාසික රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ ඇසල පෙරහැර මංගල්‍යයේ අවසන් පෙරහැර අද රාත්‍රී වීදී සංචාරය කෙරේ. මෙම ඇසල පෙරහැර නැරඹීම සඳහා ද විශාල පිරිසක් කතරගම නගරයට පැමිණ සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *