කඩවල ප්‍රදේශයේ මාර්ගය අයිනේ ආරක්ෂක වැටක් නොමැති වීමෙන් විවිධ අනතුරු ඇතිවිමේ අවධානමක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *