කටාන ප්‍රාදේශීය සන්ධාන මන්ත්‍රී වරු දිවුරුම් දෙයි

කටානේ සන්ධාන මන්ත්‍රී වරු දිවුරුම් දෙයි

කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවට සහ කටුනායක සීදූව නගර සභාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරමින් පත්වූ
මන්ත්‍රීවරුන් 6 දෙනෙකු සහ මන්ත්‍රීවරියන් 4 දෙනෙකු නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ
වෛද්‍ය සුදර්ශිනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙන ලදී.

කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව සදහා සභිකයින් 7 දෙනෙකු ද කටුනායක සීදූව නගර සභාව සදහා සභිකයින්ති
දෙනෙකුද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරමින් එම පළාත් පාලන ආයතන වලට පත්වී ඇත.මෙම
අවස්ථාව සඳහා බස්නාහිර පළාත් අමාත්‍ය , ලලිත් වනිගරත්න මහතා  සහ කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති ලීලානන්ද සිල්වා යන මහත්වරුන්ද මෙම අවස්ථාවට එක්විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *