ඒ ආණ්ඩුව තියෙන කොට මේ ආණ්ඩුවේ අයට බැහැ. මේ ආණ්ඩුව තියෙන කොට ඒ පැත්තේ අයට බැහැ! ඒවා බැහැ මේකේ!…-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *