එක්සත් ජාතීන්ගේ තිරසර සංවර්ධන රාමුවට ශ්‍රී ලංකාව අත්සන් තබයි.

2018-2022 කාලය සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ තිරසාර සංවර්ධන රාමුව අත්සන් තැබීම අද සිදු වූණා.

තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු සාක්‍ෂාත් කර ගැනීමේ අරමුණින් UNSDF විසින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෛත්‍රී පාලනයක්, ස්ථාවර රටක් යන තේමාව යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනය සහ රාජ්‍ය ආයෝජන ඉලක්ක සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සහය දෙනු ඇති.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීන සංවර්ධනය සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ආධාර ලබා දෙන ගිවිසුමටද අද අත්සන් තැබුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *