එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු මහලේකම් සෙනරත් කපුකොටුව අභාවප්‍රාප්ත වේ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *