උසස් පෙළට අලුත් විෂයයන් එයි. (අදාළ විෂයන් පහතින්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *