උපතේ සිට මරණය දක්වා පිහිට වූ දානපතිනිය

උපතේ සිට මරණය දක්වා මිරිගම ජනතාවට ඇය පිහිට වූවාය. දැන් සුනේත්‍රා සමරකෝන් සමාජ සේවිකාව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට පමණක් නොව ශ්‍රී ලංකාවට ම සේවය කරන්න සූදානම්. ඒ පිළිබඳ සැකසූ වීඩියෝ විශේෂාංගය නරඔන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *