උතුරු නැඟෙනහිර පන්සල් තැනීම තහනම් කරන්න – ද්‍රවිඩ සන්ධානය ඉල්ලයි

උතුරු නැඟෙනහිර පන්සල් තැනීම තහනම් කරන්න – ද්‍රවිඩ සන්ධානය ඉල්ලයි

dravidaඋතුරු නැගෙනහිර බෞද්ධ විහාර ඉදිකිරීමට මුළුමනින්ම විරෝධය දක්‌වන බව ද්‍රවිඩ සන්ධානය රජයට දැනුම් දී ඇත.

2011 සිට ද්‍රවිඩ සන්ධානය සිය විරෝධය පළ කර ඇති බව ද්‍රවිඩ සන්ධාන මන්ත්‍රී එම්. කේ. සුමන්තිරන් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ද්‍රවිඩ සන්ධානය තවදුරටත් දක්‌වන්නේ මින්මතු උතුරු නැගෙනහිර බෞද්ධ විහාර සහ ස්‌ථාන ඉදිකිරීමට ඉඩ නොදෙන බවයි.

උතුරේ බෞද්ධ විහාර ඉදිකිරීම ගැන ප්‍රභාකරන්ගේ මස්‌සිනා වූ එම්. කේ. සිවාජිලිගංම්ද විරෝධය දක්‌වා ඇත.

මෙයට පෙර ද්‍රවිඩ සන්ධාන මන්ත්‍රීවරු දෙදෙනෙක්‌ නාගදීපයට ගොස්‌ නාගදීප විහාරස්‌ථානය පරීක්‌ෂාවට ලක්‌ කර තිබිණි.

උපුටා ගැනිම–දිවයින

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *