උණ රෝග ලක්ෂණ තිබේ නම් ළඟම රෝහලට යන්න – රජයෙන් උපදෙසක්

උණ රෝග ලක්ෂණ තිබේ නම් ළඟම රෝහලට යන්න – රජයෙන් උපදෙසක්

උණ රෝග ලක්ෂණ සහිත පුද්ගලයින්ට තමාට ආසන්නතම රජයේ රෝහලෙන් වහාම ප්‍රථිකාර ලබා ගන්නා ලෙස රජය ඉල්ලා සිටී.

මෙම උපදෙස නොසලකාහරින පුද්ගලයින්ට එරෙහිව පියවර ගන්නා බව රජය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *