ඊයේ දිනය තුළ දී හඳුනාගත් මුළු ආසාදිතයින් ගණන 627ක්

ඊයේ දිනය තුළ දී හඳුනාගත් මුළු ආසාදිතයින් ගණන 627ක් වේ.

මිනුවන්ගොඩ – පෑලියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ සම්පූර්ණ ආසාදිතයින් ගණන 22,488කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *