ඊයේ තවත් කොරෝනා මරණ 03ක්.. 152 ට නගි

ඊයේ තවත් කොරෝනා මරණ 03ක්.. 152 ට නගි

දිනයේ තවත් කොරෝනා අසාදිත මරණ තුනක් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වාර්තා කරයි.

ඒ සමඟම මෙරට කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 152 දක්වා ඉහළ යයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *