ඊයේ කොවිඩ් රෝගීන් 487ක්

ඊයේ කොවිඩ් රෝගීන් 487ක්

එම සියලුම ආසාදිතයින් මීට පෙර හඳුනාගත් කොවිඩ් ආසාදිතයින්ගේ ආශ්‍රිතයින් වේ.

ඒ අනුව, දවසේ හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 487ක් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *