ඊයේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 878 ක්

ඊයේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 878 ක්

ඒ අනුව හමු වී ඇති ආසාදිතයින් ගණන 878ක් ලෙස දැක්වේ.

වාර්තා වී ඇති ආසාදිතයින් මීට පෙර හමු වූ ආසාදිතයින්ගේ අශ්‍රිතයින් බව ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *