ඉන්ධන අර්බුදය තවත් දරැනු වෙයිද

ඉන්ධන අර්බුදය තවත් දරැනු වෙයිද
මෙි වනවිට රටෙිම අර්බුදයක් බවට ඉන්ධන අර්බුදය පත්වි ඇති අතර විවිධකතා රට පුරා පැතිර යමින් පවති
ඉන්ධන අර්බුදය තව තවත් දරුණු වන ලකුණු පෙන්නුම් කරමින් රට පුරා පිටිටි ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල ඉතා දිගු පෝලිම් දක්නට ඇති අතර තවත් පිරවුම්හල් ඉන්ධන නිකුත් කිරීම නවතා තිබේ.

මේ අතර බැරල්, කෑන් ආදිය වෙත ඉන්ධන නිකුත් කිරීම අත්හිටුවීමට ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කර ඇත.

වාහන සදහාද නිකුත් කරන්නේ සීමා සහිතවයි.

යතුරු පැදියකට ලීටර් 2ක්, ත්‍රීවිලයකට ලීටර් 3ක්, මෝටර් රථයකට ලීටර් 20ක්ද ලෙස ඉන්ධන ලබා දීම සීමා කර ඇත.

මෙම තත්වය ලබන 08 වැනිදා මීලග තෙල් නැව එන තෙක් බලපැවැත්වෙනු ඇති බවද සදහන්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *