ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන ලද නාඩු සහල් සතොස අලෙවි සැල් වලට බෙදයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *