ඉදිරි දින කිහිපයේදී  ඩීසල් සහ පෙට්ට්‍රල් මිල  අඩු වේ ද ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *