ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු වුවන් පුහුණු කිරීම සඳහා VTA – SLAM CITY CEMENT අත්වැල් බැඳගනී .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *