ඇමති රවී අද බැදුම්කර කොමිසමට පැමිණීම අවිනිශ්චිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *