ඇදිරි නීතිය ඉවත් කරන ප්‍රදේශවල මත්පැන් අලවිසැල් විවෘත කරයි

පුරා මාසයකට අසන්න කාලයක් පුරා වසා තිබුණු මෙරට මත්පැන් අලවි සැල් ඇදිරිනීතිය ඉවත් කරන ප්‍රදේශවල විවෘත කරන බවත් නිරෝධායන නීතිය අනුව සියලු මත්පැන් අලවිසල් කටයුතු කල බවත් සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි මේ ඒ පිළිබද අදහස් පලකල පිරිසගේ පොදු අදහසයි ඇවිල්ල ඇවිල්ලා ඔන්න අපේ අවුරුද්ද ඇවිල්ලා මේ සුභ පුවත පැමිණෙන තුරු නොවිසිල්ලෙන් බලා සිටි පිරිසට ඉඩෝරයට මහා වැස්සක් වැනි පුවතක් බව කිව යුතුය. මත්පැන් අලවිසල් වසා දැමීම නිසා නීති විරෝධී මත්පැන් සදහා පසුගිය මාසය පුරා ඉහල ඉල්ලුමක් පවතින ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *