ආ.ක්‍ර‍. ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් හෙට

පාර්ලිමේන්තුව විසින් පත්කරන ලද ආණ්ඩුක්‍ර‍ම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ මෙහෙයුම් කාරක සභාවේ අතුරු වාර්තාව පිළිබඳ ආණ්ඩුක්‍ර‍ම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් පවත්වනු ලබන විවාදය හෙට (30) පෙ.ව. 10.30ට පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වේ.

මෙහෙයුම් කාරක සභාවේ අතුරු වාර්තාව සහ අදාළ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ සියලු තොරතුරු සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා තුනෙන්ම www.constitutionalassembly.lk වෙබ් අඩවියෙහි අන්තර්ගත කොට ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *