ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 435 ක් දක්වා ඉහළට_අද දින 15ක් හදුනාගෙන

ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 435 ක් දක්වා ඉහළට_අද දින 15ක් හදුනාගෙන

කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 435 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය සඳහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *