ආන්ජෙලෝ විජේවික්‍රම පියතුමා සිය පූජ්‍යත්වයට පත්ව විසි පස් වන සංවත්සරය සමරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *