ආණ්ඩුව රටේ සම්පත් විකිණීමේ විපාක විදින්න වෙන්නේ දරුවන්ටයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *